ΑμεΑ
01/11/2021

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας)

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας)

1.Σκοπός-Στόχος

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, προωθείται σε πρώτη φάση η στοχευμένη ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες για την υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων Στρατηγικής Διαφοροποίησης και υποστήριξης της στροφής τους σε νέες δραστηριότητες ή/και αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτουν με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους ή/και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στις Π.Ε. Κοζάνη και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα / προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο τη σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες γενικότερα.

2.Περιοχές εφαρμογής της Δράσης

Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας.

3.Δικαιούχοι της Δράσης:

Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες, και δραστηριοποιούνται εντός μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 1/1/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα στις παραπάνω περιοχές και των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:

(α) παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Εργολάβους της Δ.Ε.Η. ή/και

(β) παροχή υπηρεσιών και αγαθών έμμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Υπεργολάβους της Δ.Ε.Η.

Στην περίπτωση όπου μια επιχείρηση αποτελεί ταυτόχρονα εργολάβο και υπεργολάβο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε αυτή δύναται να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση μόνο μέσω μίας εκ των δύο παραπάνω ιδιοτήτων. Η ιδιότητα του εργολάβου ή του υπεργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως έτη υπολογισμού της εξάρτησης τόσο του εργολάβου (25%) όσο και του υπεργολάβου (50%) λαμβάνονται υπόψη τα τρία έτη πριν την υποβολή της πρότασης ή κατ’ αντιστοιχία όσα έτη από τα προηγούμενα λειτουργεί η επιχείρηση.

4.Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη):

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης θα ανέλθει  σε 9.748.717,73 € και κατανέμεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας      Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας
Εργολάβοι

Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Υπεργολάβοι

Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Εργολάβοι
Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
Υπεργολάβοι

Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

5.222.527,36 € 2.437.179,43 € 1.392.673,96 € 696.336,98 €

4.Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο:

Από 20.000,00 € έως 200.000,00 €. Ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ].

5.Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα:

80% Δημόσια Επιχορήγηση και 20% Ιδιωτική συμμετοχή.        

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους]

6.Χρονική διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων:

Έως δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δύναται να δοθεί παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων μέχρι έξι (6) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου, το οποίο πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν τη λήξη του έργου.

7.Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής:

 • Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23-9-2021 και ώρα 13:00.
 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (21-3-2022).
 • Η  αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.
 • Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης).

8. Eνισχυόμενες-Επιχορηγούμενες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμό
 • Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος Εξοικονόμησης Ενέργειας &’ Ύδατος
 • Ανάπτυξη &’ Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας &’ περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Σχέδιο Δράσης (business plan) για τη Στρατηγική Διαφοροποίηση των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης
 • Δράσεις Προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε διαφοροποιημένες αγορές στόχους
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Σύνταξη – Υποβολή – Παρακολούθηση)

 

Infographic Δράσης

9.Πληροφορίες

Διαδικτυακoί τόποι : www.prasinotameio.gr, www.sdam.gr, www.efepae.gr, www.kepa- anem.grwww.anko.gr, www.diaxeiristiki.gr

Eιδικότερα :

9.1 Για τις ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ & ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αρμόδιος Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ

-Κεντρικά Γραφεία

Διεύθυνση: Oικισμός Λήδα Μαρία, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνα: 2310-480.000/Fax : 2310-480.003, Ε-mail :  info@e-kepa.gr.

Ερωτήματα: info@e-kepa.gr (Στείλε το ερώτημά σου).

Iστοσελίδα : www.kepa-anem.gr, www.e-kepa.gr καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα.

Παράρτημα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΚΟ

Tηλ.24610-24022, anko@anko.gr, www.anko.gr

9.2 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

Αρμόδιος Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ : Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 • Γραφείο Πληροφόρησης – Μαιζώνος 122 & Γούναρη , 26222 Πάτρα (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 3.30 µµ)
 • Τηλ. 2610 622711
 •  Ιστοσελίδα www.diaxeiristiki.gr
 • Κοινωνικά δίκτυα: FacebookTwitterYoutube
επιστροφή