ΑμεΑ
30/06/2021

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)


«γνώθι σαυτόν» / Πρότυπο φροντιστήριο θετικών και θεωρητικών επιστημών

Η ατομική επιχείρηση φροντιστηρίου θετικών και θεωρητικών επιστημών «γνώθι σαυτόν» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 25.000 ευρώ και η επένδυση πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Κύριοι στόχοι από την υλοποίηση του έργο αποτελούν η μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας και η ενίσχυση της αυτόαπασχόλησης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του δικαιούχου. Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης όπως ενοίκιο, δαπάνες ΔΕΚΟ, λογιστική παρακολούθηση, αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού, ασφαλιστικών εισφορών, προμήθεια αναλωσίμων υλικών.

Κριτήρια που καθιστούν το προτεινόμενο έργο καλή πρακτική είναι η ενεργοποίηση του πληθυσμού-στόχου,  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, η αποδεδειγμένη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και η λειτουργία της επιχείρησης ως πρότυπο για παρόμοιες δράσεις σε άλλο γεωγραφικό /οργανωσιακό περιβάλλον.

 

Ιστοσελίδα: https://www.gnothi.gr/

επιστροφή