ΑμεΑ
07/03/2023

6η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Δείτε εδώ.

18/10/2022

Διαθέσιμο το ΠΣΚΕ για την υποβολή αιτημάτων προκαταβολής/ επαλήθευσης δαπανών/ τροποποίησης στη δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτημάτων προκαταβολής/ επαλήθευσης δαπανών/ τροποποίησης στη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και αποστέλλονται σε έντυπη μορφή (φυσικός φάκελος), μαζί με τα συνοδευτικά τους έγγραφα, στον ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα πρότυπα έντυπα των εκθέσεων προόδου που οφείλετε να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται συμπληρωματικά σε κάθε αίτημα Ελέγχου έχουν αναρτηθεί στο site μας και μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τέλος, για την υλοποίηση της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013. Περισσότερες πληροφορίες και όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τους κανόνες δημοσιότητας και κατάλληλης σηματοδότησης μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-337417

 

20/07/2022

5η Tροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Δείτε εδώ

01/07/2022

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 3 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Δείτε εδώ

30/06/2022

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Δείτε εδώ

06/04/2022

Ορισμός Μελών Επιτροπής Ενστάσεων για τη Δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Δείτε εδώ

First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή