ΑμεΑ
28/06/2014

Δραστηριότητα

Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αντικείμενο τη Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων. Ο στόχος της εταιρείας ΕΦΕΠΑΕ είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο στόχος του ΕΦΕΠΑΕ επιτυγχάνεται με την υλοποίηση του συνόλου ή μέρους των παρακάτω ενεργειών από τους επτά εταίρους του:

1. Ευρεία δημοσιοποίηση των προκηρύξεων και ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων – επιχειρήσεων, μέσω:

  • Δημοσίευσης των προκηρύξεων στον Τύπο
  • Ηλεκτρονικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων
  • Διενέργειας ενημερωτικών ημερίδων

2. Ηλεκτρονική παραλαβή (μέσω διαδικτύου) των προτάσεων των υποψηφίων, καθώς και παραλαβή της έντυπης μορφής αυτών.

3. Αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα, στις αποφάσεις εκχώρησης των πράξεων, στους οδηγούς εφαρμογής των ενισχύσεων και στα ισχύοντα θεσμικά και κανονιστικά κείμενα. Βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αξιολόγησης είναι τα εξής:

  • Συγκρότηση καταλόγων εμπειρογνωμόνων (Μητρώου) μετά από δημοσιότητα, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης. Αξιολόγηση ηλεκτρονικά, με διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διαφανή και αντικειμενική κρίση και εποπτεύονται από την αναθέτουσα αρχή.
  • Συγκρότηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών (ΓΕ), στις οποίες θα παραπέμπεται το έργο των αξιολογητών, και οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας του έργου τους και την οριστικοποίηση της σειράς βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρήσεων.
  • Υποστήριξη της λειτουργίας των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενική κρίση, η διαφάνεια και η σαφής και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των γνωμοδοτήσεών τους.
  • Διαβίβαση της εισήγησης και των πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής προς την αρμόδια, για την έκδοση απόφασης, υπηρεσία του Δημοσίου.

4. Ευρεία δημοσιοποίηση της εγκριτικής απόφασης και των επιμέρους αποφάσεων ένταξης των πράξεων και ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων που υπέβαλαν επενδυτική πρόταση.

5. Άμεση καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΟ όλων των αναγκαίων δεδομένων που αντιστοιχούν σε διαχειριστικές κινήσεις έκδοσης προκήρυξης, παραλαβής προτάσεων, αξιολόγησης προτάσεων, αποφάσεων ένταξης έργων στο πρόγραμμα και τροποποιήσεών τους.

6. Υπογραφή των συμβάσεων με τους δικαιούχους, όπου απαιτείται η υπογραφή σύμβασης, καθώς και παρακολούθηση, έλεγχος και πιστοποίηση (επαλήθευση) της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων των δικαιούχων.

7. Αναζήτηση και εξασφάλιση των πόρων της Δημόσιας χρηματοδότησης, είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), είτε δια της μεθόδου προχρηματοδότησης του προγράμματος.

8. Πληρωμή των δικαιούχων των δράσεων που διαχειρίζεται. Ομαλή ροή της δημόσιας χρηματοδότησης προς αυτούς με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό.

9. Συνεχής παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων και παροχή υποστήριξης προς αυτούς, με στόχο την έγκαιρη και κανονική ολοκλήρωση των έργων αυτών.

10. Παραλαβή των έργων των δικαιούχων.

11. Καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων των δελτίων διαχείρισης που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και αντιστοιχούν σε διαχειριστικές κινήσεις ένταξης πράξεων, πιστοποίησης έργων, πληρωμών δικαιούχων, παραλαβής έργων, αντιλογισμού δαπανών όπου απαιτείται, δημοσιονομικών διορθώσεων.

12. Παρακολούθηση της λειτουργίας των επενδυτικών έργων μετά την ολοκλήρωσή τους για το απαιτούμενο από τους κανονισμούς χρονικό διάστημα.

13. Διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο των προκηρύξεων των πράξεων που διαχειρίζεται πριν και μετά την έκδοση των προκηρύξεων, καθώς και για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που καλείται να εφαρμόσει.

14. Εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, εγχειριδίων διαχείρισης και ελέγχου πράξεων.

επιστροφή