ΑμεΑ
08/07/2015

Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα"

Δείτε εδώ την απόφαση

08/01/2015

Παρατάση υλοποίησης έργων στο πρόγραμμα "Μετεγκακατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα"

Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα" του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έως την 30/06/2015, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 77875/274 (ΦΚ/Α21.4)/24-12-2014 Απόφαση.

Απόφαση παράτασης

05/08/2014

Περιγραφή Δράσης


Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/4/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/7/2013
Συνολική δαπάνη: 10 εκατ. ευρώ

Περίληψη

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Οδηγού του Προγράμματος του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις θέτουν το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος έως την ολοκλήρωση των έργων.

Περιφέρειες: Όλη η Ελλάδα,
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους πίνακες που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1.1.2009.

Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02. Οι ολοκληρωμένες και πλήρεις χρήσεις αποδεικνύονται μέσω των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση ισολογισμών θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλει για τρεις φορολογικές χρήσεις τα απαιτούμενα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος.

Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του (πίνακας) καθώς επίσης και με το Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΠΑΝΙΙ στο τηλ. 801 11 36 300.

ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΛ.ΑΝ.ΝΕΤ - 2103620242
ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ - 2310480000
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - 2610622714
ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - 2810302400
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ.ΔΙΑ - 2231067498
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΕΔΕΠ - 2421076894
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΕΣΜΟΣ - 2531035916
ΕΦΕΠΑΕ 2106985210

 

Χρήσιμα Έγγραφα

επιστροφή