ΑμεΑ
30/09/2020

Αίτημα Αλλαγής Διαχειριστή Έργου στο ΠΣΚΕ

  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή διαχειριστή για το έργο σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),
  • ή απωλέσατε τα στοιχεία χρήστη (όνομα ή/και κωδικό) και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή,
  • ή επιθυμείτε επικαιροποίηση των κωδικών ή/και του email για συγκεκριμένο χρήστη (ΑΦΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Συμπληρώνετε το έντυπο και το αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@efepae.gr, υπογεγραμμένο και με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr που να αναφέρει: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ...... δηλώνω ότι τα στοιχεία του Εντύπου Αλλαγής Διαχειριστή που αποστέλλω στον ΕΦΕΠΑΕ είναι ορθά και έγκυρα».

Σημειώνεται ότι εάν εισάγετε στην εφαρμογή λανθασμένα στοιχεία περισσότερες από 3 φορές, ο λογαριασμός σας κλειδώνει και πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης (2107787940 support@mou.gr ώρες γραφείου 09:00 – 17:00) για να ξεκλειδώσει.

 

 

 

επιστροφή